start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruiksplan.

fotoalbum.

orgelconcerten.

begraafplaatsen.

Pagina 18.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER

anbi diaconie

De Protestantse gemeente te Langweer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Langweer.

 

 

B   Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 

 

C  Doelstelling/visie

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar fi

nanciën.

1   De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.   

2   Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3   Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

D   Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk vindt u via de link: http://www.protestantsekerk.nl

 

Het beleidsplan 2015-2019 van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Langweer treft u hieronder aan:

 

Het dienstwerk van de diakenen

De twee kernwoorden van het diaconaat zijn: gerechtigheid en barmhartigheid.

Prioriteit voor de komende 4 jaar is invulling  geven aan de taken zoals die in de Plaatselijke regeling  beschreven staan in de  verschillende  paragrafen en ordinanties.

 

Belangrijkste activiteit
Wat betekent dit in de praktijk? We vinden dat onze grootste prioriteit ligt in het vergroten en versterken van onze dienende taak/inzet binnen de eigen gemeente, zowel binnen als buiten de kerk. De diaconie is er voor iedereen, niet alleen voor kerkleden. Ook niet-kerkleden kunnen in geval van nood een beroep op ons doen.

Het komt er eigenlijk op neer dat de diaconie mensen helpt die maatschappelijk in de knel zijn gekomen of die dat dreigen te komen. Dit kan door het geven van een financiële-  of een materiële bijdrage. Daarnaast stimuleert de diaconie maatschappelijke betrokkenheid.

Dit uit zich in diaconaat dichtbij en veraf.

 

Diaconaat dichtbij
Voorbeelden van diaconaat dichtbij zijn het verstrekken van financiële hulp aan personen en instanties, waar mogelijk samen met de gemeentelijke overheid of andere instanties. Dit kan gaan om hulp aan inwoners van onze gemeente, maar ook bijvoorbeeld mensen in nood, vluchtelingen en asielzoekers.
Andere  doelen dichtbij zijn:

-   Kerstpakketten actie voor mensen die het financieel moeilijk hebben

-   Bijdrage  geven aan  ‘de Edwinstichting’  in Langweer - een vakantiehuis voor lichamelijk gehandicapten-  

-   Op verzoek  een bijdrage verlenen aan diverse stichtingen en  instanties

 

Andere taken
Het faciliteren  en het organiseren van ouderenwerk, plaatselijke-  en  regiobijeenkomsten. Contactmiddag en/of avonden voor ouderen,  bezoekwerk en vervoer naar de kerk behoren tot de taak van de diaconie.  Andere - heel zichtbare – taken zijn:

-   Het collecteren tijdens de dienste

-   Gemeente informeren over de activiteiten o.a.  in het kerkblad, via de sociale media  en tijdens de gemeenteavond

-   Aanwezigheid bij bijzondere diensten zoals trouw- en rouwdiensten

-   Voorbereiding van het Heilig Avondmaal en in de dienst  het delen van brood en wijn verzorgen

-   Interkerkelijke kerkdiensten vertegenwoordigen in de kapel van het verzorgingshuis Doniahiem St. Nicolaasg

-   De jaarlijkse Oogstdienst, met fruitmandjes  of andere attenties -   De (bloemen)groet voor jarigen, jubilea en (langdurig) zieken

-   Vertegenwoordiging in het Moderamen, Raad van Kerken en  gezamenlijke diaconieën in de Classis  

-   Actief meewerken aan Zending en Caritas

-   Incidentele acties ondersteunen bij Rampen zowel landelijk als wereldwijd

 

Diaconaat veraf

Diaconaat veraf uit zich in het stimuleren van activiteiten voor de zending,  het werelddiaconaat. . En niet te vergeten ondersteunt de diaconie concrete projecten op meerdere continenten.

 

Organisatie

De uitvoering van al deze activiteiten is in handen van de vier diakenen; voorzitter,  secretaris,  penningmeester en algemeen.  De coördinatie en afstemming ervan vindt plaats in de reguliere vergadering van de diakenen, die gemiddeld eenmaal in de  4 – 6 weken vergadert. Daar wordt ondermeer ook het collecterooster voor een heel jaar opgesteld, met een overzicht van goede doelen ver weg en dichtbij.

We blijven de voorstellen van collectedoelen van de PKN  Kerk in Actie ondersteunen.

Ten aanzien van de meer organisatorische zaken, de zaken richting kerkelijke gemeente, Kerkenraad en de PKN worden in de kerkenraad besloten en de voltallige  diaconie  is hierin vertegenwoordigd.

 

Collectes in de kerk

De meest in het oog springende taak van de diaconie is het laten rondgaan van de collectezakken tijdens de kerkdienst.  Er wordt gecollecteerd volgens het opgestelde Collecterooster die jaarlijks wordt vastgesteld. Veel werk van de diaconie vindt in stilte plaats.

 

Financieel

Inkomsten van de diaconie komen uit de diaconale collecten. Verder is er nog een kleine opbrengst van de rente. Eventueel indien nodig wordt dit aangevuld uit de algemene middelen van de Protestantse  Kerk van Langweer.  Ieder jaar wordt de begroting en het financieel jaaroverzicht ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad en de kerkelijke gemeente van Langweer. Tevens worden de begroting en jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de controlecommissie Friesland van de diensten organisatie Protestantse kerk  RCCB  Noord in Staphorst.

 

Uitgaven worden verstrekt aan projecten van PKN Kerk in actie zoals die zijn vastgesteld in het collecte rooster en de zelf uitgekozen doelen.

 

 

E   Beloningsbeleid

 

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/generale regelingen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F   Verslag Activiteiten

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

 

G   Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

H   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Anbi informatie diaconie

 

 

A  Algemene gegevens

 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

omhoog ^