start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruiksplan.

fotoalbum.

orgelconcerten.

begraafplaatsen.

Pagina 18.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER

beleidsplan

Beleidsplan van de Kerk (Protestantse Gemeente) in Langweer

 

Vooraf

 

In 2015 hebben we in een uitvoerig traject na gesprekken met vele betrokkenen de missie en visie van de kerk vastgesteld. Veel daarvan is nog altijd actueel. Dit nieuwe beleidsplan is een verdere actualisatie en update daarvan.

 

Missie

 

De Protestantse Gemeente Langweer wil “kerk in het dorp zijn”. Niet van het dorp, want we hebben  een eigen gezicht en een eigen missie. Ook niet voor het dorp, want dan zou de kerk de waarheid in pacht hebben en weten wat goed is voor de mensen. Met kerk zijn in het dorp, wordt duidelijk gemaakt dat we present, aanwezig en dienstbaar voor de mededorpelingen willen zijn, of men nu (trouwe) leden van de gemeente zijn, niet kerkelijk betrokken of als toerist hier zijn neergestreken.
We geloven in Gods liefde voor alle mensen. In het spoor van die “
liefde van God voor alle mensen” willen we de ander in “het licht te zetten”. Daartoe willen we onszelf inspireren met het woord van God en het evangelie. We willen een plek zijn, waar mensen kunnen schuilen, op adem kunnen komen en nieuwe inspiratie op kunnen doen. Vanuit die liefde van God willen we elkaar zien als mensen die altijd opnieuw mogen beginnen.

Deze missie is niet van vandaag of gisteren. We vinden haar terug in de verhalen over God die telkens weer opnieuw afdaalt om de mensen nabij te zijn, nieuwe moed en uitzicht te bieden. Nog concreter wordt dit zichtbaar in de verhalen over Jezus’ rondwandelen op aarde, die present was en bewogen bij mensen die gekwetst waren en die zo tekenen van het Koninkrijk oprichtte. Daarmee is ons verkondigd dat mensen altijd opnieuw mogen beginnen.

 

 

Analyse van de huidige situatie van de kerk van Langweer

 

De sterke kanten:

· prachtig kerkgebouw en de Hoestien met uitstekende voorzieningen

· een gezonde financiële positie

· een warme sfeer met een sterke vorm van onderling omzien naar elkaar

· ruimte voor eigenheid en experimenteren

· ruimdenkend, open, gastvrije en betrokken gemeenteleden

· kerkbezoek en waardering van toeristen in de vakantieperiodes

· voor zo’n kleine gemeente wordt er veel georganiseerd

· uitstekende samenwerking met de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed: gezamenlijk kerkblad, activiteitenprogramma, geregeld gezamenlijke diensten, jaarlijks overleg tussen kerkenraden en voorgangers trekken veel samen op

· de rol van de kerk in ons dorp wordt door de dorpsgemeente zeer gewaardeerd

· kerkdiensten worden elke zondag online door een flinke groep mensen bekeken

 

De knelpunten:

· vergrijzing: erg weinig jeugdige (doop)leden en al helemaal niet in de kerkdiensten

· het kringetje actieve gemeenteleden wordt kleiner, net als de groep kerkgangers

· we hebben moeite om nieuwe ambtsdragers te vinden. Weliswaar zijn alle ambten vervuld en er heeft verjonging in de kerkenraad plaatsgevonden, maar bij vertrek van zittende ambtsdragers is de spoeling erg dun

· een verdere marginalisering dreigt op termijn, ondanks de gezonde financiële positie

· bij de jongere generatie is weinig kennis van Bijbel en kerk en bij kinderen nog minder

 

Gezien de nabije toekomst moeten we serieus nadenken wat we doen als het kerkbezoek verder afneemt. We streven ernaar om zo lang mogelijk door te gaan met wekelijkse kerkdiensten, maar de vraag is of dat haalbaar is.
Gezien de ouder wordende gemeenteleden moeten we ook serieus nadenken wat we doen als we bestuurlijk niet meer overeind kunnen blijven. Verdere samenwerking met bijvoorbeeld de Protestantse Gemeente Op ‘e Noed ligt voor de hand.  

 

Visie

 

Voorop staat dat we als kerkgemeenschap present willen blijven in het dorp. Over 5 jaar is PG Langweer mogelijk een verregaande samenwerking met PG Op ‘e Noed aangegaan, waar bovendien hun predikant over 3 jaar met pensioen gaat en onze predikant over zes jaar. Die toekomstige samenwerking zou een gezamenlijk bestuur en gezamenlijke kerkdiensten kunnen inhouden.

 

Tegelijk zien we zeker mogelijkheden om als kerkgemeenschap present te blijven in het dorp. Er zullen dan wel keuzes gemaakt moeten, want met een kleine(re) groep kun je niet alles.  Bij het maken van die keuzes moet worden gelet op de relevantie voor het dorp.

De PG Langweer wil ook in de toekomst:

· present zijn op moeilijke momenten voor dorpsgenoten en het dorp zelf

· participeren in het bijstaan van ouderen en kwetsbaren

· een vluchtheuvel of inspiratieplek zijn voor ontmoeting, leren en vieren.

· activiteiten voor dorpsgenoten (jong en oud) organiseren

· inhaken op plotselinge gebeurtenissen

· aansluiten bij goede initiatieven die vanuit het dorp worden genomen

Er is sprake van geestelijke nood. Mensen zijn meer dan vroeger met spiritualiteit bezig. Kerk Langweer zoekt vormen om van betekenis te zijn voor mensen die op zoek zijn. Meer concreet wordt dat hieronder uitgewerkt onder ‘Dienen’, ‘Vieren’ en ‘Leren en Ontmoeten’.

 

Dienen

 

De opdrachten van de diaconie zijn:

· helpen (via voorzieningen of geldelijke steun) van hulpbehoevenden in onze gemeente, in ons dorp en in de wereld

· toerusten van gemeenteleden tot een diaconale houding. Dat laatste kan via zo concreet mogelijke projecten, herkenbaar en zichtbaar voor gemeenteleden zijn en daar waar mogelijk is samenwerken met andere initiatieven uit het dorp.

Vanuit de ouderlingen:
Het pastorale team is dunner geworden. Met twee ouderlingen en een enkeling die nog wel eens iemand bezoekt, is van een pastoraal team eigenlijk geen sprake meer. De predikant heeft wel een grotere betrekking gekregen en heeft daardoor wat meer tijd om mensen te bezoeken.

In het dorp bestaan ook initiatieven (Mei Inoar, samen eten) om naar elkaar om te zien, dat willen we versterken en daarvoor stellen we de Hoekstien beschikbaar.

 

Vieren

 

De viering is de plek waar mensen inspiratie kunnen opdoen en kunnen schuilen bij elkaar en bij de Eeuwige. Naast de gebruikelijke zondagse kerkdienst zijn er verschillende soorten vieringen die verschillende doelgroepen aanspreken:

· de Kerstnacht, die hoog wordt gewaardeerd, ook door vaak ‘eenmalige’ kerkgangers

· aansluiten bij de Krystkuijer en bij de 4 mei-viering als die vanuit het dorp worden georganiseerd

· we zijn tien jaar geleden Kliederkerkdiensten gaan organiseren. Geruime tijd was dat succesvol. We zien nu echter dat die al een tijdje niet veel kinderen en ouders meer trekken. We willen zoeken naar nieuwe vormen die werken.

· rouw- en trouwdiensten

Ook bij de vieringen gaat de PG Langweer voor relevantie voor het dorp:

· Bijvoorbeeld in de Kerstnacht. Dorpsgenoten (en uit de wijde regio) komen dan graag naar de Kerstnachtdienst. De PG Langweer wil daar op de huidige voet mee doorgaan.

· Bij een paar jonge ouders is behoefte om hun kinderen (en zichzelf) te betrekken bij vormen van vieren.  De PG Langweer wil met hen in overleg treden wat voor hen en hun kinderen fijn zou zijn om te organiseren.

· Experimenteren met vernieuwende en interactieve elementen in de kerkdiensten.

· We willen vooral gastvrij zijn en uitstralen dat iedereen welkom is, of men nu elke zondag, of eenmaal per jaar of eens per zoveel jaren de kerk bezoekt, of als toerist eenmalig binnenwaait. De kerkdienst wil immers een schuilplaats zijn voor zoekers.

Leren en ontmoeten

 

Leren opent ogen. Het geeft nieuwe inspiratie en zicht op jezelf en de werkelijkheid. Daarbij wordt aangesloten bij waar mensen behoefte aan hebben:

· Bij oudere gemeenteleden is behoefte om bij elkaar te komen en wat te leren. Langlopende gespreksgroepen slaan bij oudere gemeenteleden niet of nauwelijks aan, wel incidentele bijeenkomsten.

· Onze activiteiten (lezingen, maaltijden, cursussen etc) worden goed bezocht, ook door mensen die geen lid van de kerk zijn. Daar willen we mee doorgaan!

· In overleg met ouders van jonge kinderen kijken waar behoefte aan is.

 

Aktieplan

 

Er moet gekozen worden. Hierboven staat een opsomming. Maar dat is een begin.

Kerk in het dorp zijn, betekent inzetten op relevantie. Dat is met een kleine groep actievelingen niet eenvoudig. Daarom moet de PG Langweer de moed hebben om bepaalde dingen niet meer te gaan doen. Tegelijkertijd moet elk jaar gekozen worden wat dat jaar wordt aangepakt en men moet zich dan vooral daarop te richten. We stellen voor dat het moderamen het voortouw neemt om jaarlijks een prioriteit te stellen waar we vooral aan willen werken. Dit hebben we de afgelopen jaren laten liggen en lijkt ons wel zinvol.  

 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen om per direct door te voeren:

· Ga met elkaar in gesprek wat te doen als het aantal kerkgangers in de wintermaanden door de ondergrens (welke is dat?) zakt?

· Er zijn steeds minder gastvoorgangers beschikbaar. Mogelijk zullen we daarom toch vaker een gezamenlijke dienst moeten organiseren.

· Ga met elkaar in gesprek wat te doen als vacatures niet meer vervuld kunnen worden

· de rol van de kerk wordt steeds meer gewaardeerd in het dorp. Vergeet niet om het etiket ‘kerk’ aan de dingen te hangen die we doen.

· Laat de Kerk en de Hoekstien zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor dorpsactiviteiten.

· Haak in op de actualiteit.

· Participeer in activiteiten in het dorp en omgeving.

· intensiveer het gesprek over een samenwerkingsconstructie met Op ‘e Noed, waarbij we willen blijven insteken op kerkelijke presentie in Langweer

· Stel jaarlijks het jaarplan op na een goede evaluatie. Geef deze taak aan het moderamen.

 

 

 

Langweer, 4-6-2024

 

omhoog ^