start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruiksplan.

fotoalbum.

orgelconcerten.

begraafplaatsen.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER
gebruiksplan

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerkingvan deze richtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

 

Inhoud

 

1 Doel en functie van dit gebruiksplan        

1.1 Doelstelling in het algemeen

1.2 Functies van dit gebruiksplan

1.3 Fasering  

1.4 Algemene afspraken

2 Gebruik van het kerkgebouw   

2.1 Diensten op een zondag  

2.2 Aanvangstijden voor verschillende diensten

2.3 Gebruik kerkzaal  

2.3.1 Plaatsing in de kerkzaal

2.3.2 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

3 Concrete uitwerking   

    3.1  Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1 Routing

3.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

3.1.3 Garderobe

3.1.4 Toiletgebruik  

3.1.5 Reinigen en ventileren

3.2 Gerelateerd aan de samenkomst

3.2.1 Gebruik van de sacramenten

3.2.2 Zang en muziek

3.2.3 Collecteren

3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting

4 Zitplaatsen   

4.1 Ouderen en kwetsbare mensen

4.2 Taakomschrijvingen

4.2.1 Coördinator  

4.2.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger

4.2.3 Techniek

4.2.4 Tijdschema

5 Besluitvorming en communicatie                   

    5.1 Besluitvorming  

5.2 Communicatie

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

7 Plattegrond kerkzaal   

1   Doel en functie van dit gebruiksplan

 

     1.1 Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als Kerk van Langweer willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;

● bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;

● volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

     1.2 Functies van dit gebruiksplan

1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;

3. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

    1.3 Fasering

Vanaf 1 juli 2020 geldt er in Nederland geen maximum meer voor het aantal bezoekers. Wel dient de 150 cm afstand van elkaar gehandhaafd te blijven. De kerk van Langweer heeft besloten vanaf 6 september weer bezoekers toe te laten bij de diensten. Internetdiensten zullen blijvendverzorgd worden.

     1. 4 Algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

● anderhalve meter afstand waarborgen tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;

● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.

● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

 

  2 Gebruik van het kerkgebouw

    2.1 Diensten op een zondag

Het kerkgebouw in Langweer wordt alleen gebruikt door de Protestantse Gemeente Langweer.

 

     2.2 Aanvangstijden voor verschillende diensten

De oude aanvangstijd blijft gehanteerd en is gesteld op 9:30. Het is wenselijk dat bezoekers niet voor 9.15 uur komen. De deuren van de kerkzaal worden pas dan geopend. Wellicht dat de organist tijdig zou kunnen beginnen met orgelspel.

 

 

     2.3 Gebruik kerkzaal

     2.3.1 Plaatsing in de kerkzaal

Alle stoelen zijn uit het middenpad gehaald. Van de zes houten banken vooraan in de kerk – links en rechts van het altaar – kunnen er vijf gebruikt worden voor kerkgangers. De ouderling/diaken neemt plaats in de eerste bank, met inachtneming van de anderhalve meter.

 

Links en rechts van het orgel staan drie rijen banken. Advies is om vanwege de gammele trap omhoog deze plaatsen enkel te gebruiken voor vitale huishoudens, en alleen als de kerkzaal geheel gevuld is.

 

 

 

     2.3.2 Zalen: normale capaciteit                

             en aangepaste capaciteit

 

 

3 Concrete uitwerking

 

     3.1  Gerelateerd aan het gebouw

 

    3.1.1 Routing

In de bijlage is een plattegrond van de kerkzaal aanwezig. De looproute in de kerk is dermate simpel dat een route plattegrond niet nodig is. Er is één ingang / uitgang.

 

 

Bij binnenkomst van kerk en kerkzaal

•  De deuren zijn geopend, ook de beide deuren naar de kerkzaal, zodat bezoekers geen

   deurklinken of deuren hoeven aan te rake

•  Desinfecterend middel staat klaar bij ingang van de kerk.

•  Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.

•  Er is een coördinator (de koster) die in de hal van de kerk staat en die de bezoekers

  informeert over de zitplaatsen en dergelijk.

•  De mensen kunnen in de kerk alleen gaan zitten op de rode kussentjes. Een koppel

  neemt plaats op twee kussentjes, een eenling op een plaats waar één kussentje ligt.

   Voor gezinnen tot 5 personen zijn achterin de kerk 2 banken vrijgehouden.

•  Vaste plaatsen van mensen worden even niet meer in acht genomen.  

•  Mensen wordt verzocht zoveel mogelijk vooraan te gaan zitten.

 

Bij het verlaten van de ker

•  Er wordt de kerkgangers verzocht niet buiten te blijven staan om  met elkaar te

  praten.

•  Wanneer het slecht weer is kunnen mensen desgewenst blijven zitten in de banken.

•  De koster verzoekt de personen op de achterste rijen om eerst te gaan, telkens met

   inachtneming van de 1,5 meter.

   De voorste rijen vertrekken als laatste, waarna de voorganger en ouderling/diaken de

   kerkzaal verlaten.

•  Er ontstaat geen file buiten voor de kerk.

 

     3.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

De kerkgangers blijven niet hangen in de hal, maar lopen direct door naar de kerkzaal. Ook gaan zij gelijk op de aangewezen plaatsen zitten en niet lopen in de kerkzaal.

 

Op het pad voor de kerk dient door de bezoekers anderhalve meter afstand gehouden te worden.

 

     3.1.3 Garderobe

Van de garderobe wordt geen gebruik gemaakt.

 

     3.1.4 Toiletgebruik

In het toilet ligt desinfecterend middel, zeep en tissues.

 

    3.1.5 Reinigen en ventileren

De kerkzaal wordt schoongemaakt op zaterdag en op maandag gereinigd. Op zondagmorgen wordt er gezorgd voor voldoende ventilatie. Tussen zaterdag en maandag mogen er – afgezien van kerkgangers – geen personen in de kerk. Er is speciale aandacht voor de deurklinken en voor de techniek.

 

     3.2 Gerelateerd aan de samenkomst

    3.2.1 Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

 

Avondmaal

Bij het avondmaal wordt gebruikgemaakt van kleine bekertjes wijn. De stukjes brood liggen op afstand van elkaar op een schaal en worden pas bij het begin van het avondmaal de kerk ingebracht, om eventuele besmettingen te voorkomen van de lector of voorganger. Bij de bereiding van het brood en het inschenken van de wijn worden de handen ontsmet en wordt een mondkapje gedragen.

 

Doop

Gaat in overleg met de doopouders.

 

     3.2.2 Zang en muziek

Gemeentezang is slecht beperkt mogelijk, per dienst maximaal 7 minuten totaal Er is een organist die boven bij het orgel zit. Eventueel is er voor de preekstoel een cantor of een kleine groep voorzangers die de zang verzorgt. Deze zangers bewaren een onderlinge afstand van drie meter en een afstand tot de gemeente van vijf meter.

 

     3.2.3 Collecteren

Er wordt gecollecteerd in één bus, geen schaal, aan de deur. In de week na de dienst wordt deze bus door

 

  .

 

 

4 Zitplaatsen

 

Aantal kerkgangers

Er zijn 59 zitplaatsen beschikbaar in de kerk voor huishoudens. Deze huishoudens bestaan uit een of twee personen. Voor een huishouden dat bestaat uit vier of vijf personen, zijn de 2 achterste banken beschikbaar.

 

De namen en telefoonnummers van de kerkgangers worden door de koster genoteerd en gedurende 3 weken bewaard.

 

    4.1 Ouderen en kwetsbare mensen

Door alle richtlijnen van het RIVM in acht te nemen worden risico’s zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Om kwetsbare ouderen alsnog gelegenheid geven te kerkdienst te bezoeken wordt ook vanuit de landelijke PKN aangeraden om de online vieringen zoveel mogelijk door te laten gaan. Net zoals bij andere leeftijdsgroepen is de anderhalve meter ook bij ouderen leidend. Ouderen die minder mobiel zijn moeten de gelegenheid hebben om met een rolstoel in de kerk plaats te nemen.

 

    4.2 Taakomschrijvingen

    4.2.1 Coördinator

Op zondagmorgen is een coördinator, de koster, aanwezig. Hij/zij staat zoveel mogelijk in de hal van de kerk. De bezoekers worden verzocht het liefst zover mogelijk ín de kerk plaats te nemen, dicht bij de preekstoel om altijd anderhalve meter afstand mogelijk te maken.

 

    4.2.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger

● Op zondagmorgen is een ouderling of diaken aanwezig namens de kerkenraad

● Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie.

● Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik. Ook geen hand

 

    4.2.3 Techniek

Na afloop van de kerkdienst wordt op maandag de techniek schoongemaakt. Als de techniek steeds na afloop wordt schoongemaakt zijn handschoenen niet nodig. Bij de schoonmaak dienen ook de bijbels, standaards en microfoons (!) te worden ontsmet.

 

    4.2.4 Tijdschema

 

5 Besluitvorming en communicatie

    5.1 Besluitvorming

Dit gebruiksplan wordt aan de kerkenraad voorgesteld ter goedkeuring of aanpassing. Eventuele aanpassingen worden ook na verloop van tijd aangepast en opnieuw gedeeld.

 

    5.2 Communicatie

Het volgende wordt vooraf aan de kerkgangers duidelijk gemaakt:

 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

● Bent u verkouden, moet u veel niezen, bent u benauwd of heeft u koorts

   of heeft een van uw huisgenoten dit? Bij twijfel? Blijf dan thuis.

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

● Kom op tijd.

● Kerkgangers kunnen niet op hun oude plek zitten.

● Volg de aangewezen looproutes.

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.

● Volg de aanwijzingen op van coördinator en koster.

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop.

● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken

 

 

 

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen

   en bezoekwerk

 

    6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Vergaderingen worden gehouden in de Hoekstien en volgen hetzelfde protocol als de kerkzaal. Deelnemers zitten op anderhalve meter van elkaar. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt, alsmede de garderobe. De deelnemers komen de zaal binnen door de linker deur en verlaten de vergaderzaal door de deur rechts.

 

 

7 Plattegrond kerkzaal

 

 

 

 

    4.2.1 Coördinator

Op zondagmorgen is een coördinator, de koster, aanwezig. Hij/zij staat zoveel mogelijk in de hal van de kerk. De bezoekers worden verzocht het liefst zover mogelijk ín de kerk plaats te nemen, dicht bij de preekstoel om altijd anderhalve meter afstand mogelijk      4.2.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger

● Op zondagmorgen is een ouderling of diaken aanwezig namens de kerkenraad

● Het consistoriegebed vindt plde consistorie.

● Geen handdruk maar bijvoorbeeld een hoofdknik. Ook geen hand

 

    4.2.3 Techniek

Na afloop van de kerkdienst wordt op maandag de techniek schoongemaakt. Als de techniek steeds na afloop wordt schoongemaakt zijn handschoenen niet nodig. Bij de schoonmaak dienen ook de bijbels, standaards en microfoons (!) te worden ontsmet.

 

    4.2.4 Tijdschema

 

 

 

Do

or alle richtlijnen van het RIVM in acht te nemen worden risico’s zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Om kwetsbare ouderen alsnog gelegenheid geven te kerkdienst te bezoeken wordt ook vanuit de landelijke PKN aangeraden om de online vieringen zoveel mogelijk door te laten gaan. Net zoals bij andere leeftijdsgroepen is de anderhalve meter ook bij ouderen leidend. Ouderen die minder mobiel zijn moeten de gelegenheid hebben om met een rolstoel in de kerk plaats te nemen.

 

5 Besluitvorming en communicatie

    5.1 Besluitvorming

Dit gebruiksplan wordt aan de kerkenraad voorgesteld ter goedkeuring of aanpassing. Eventuele aanpassingen worden ook na verloop van tijd aangepast en opnieuw gedeeld.

 

    5.2 Communicatie

Het volgende wordt vooraf aan de kerkgangers duidelijk gemaakt:

 

● Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

● Bent u verkouden, moet u veel niezen, bent u benauwd of heeft u koorts

   of heeft een van uw huisgenoten dit? Bij twijfel? Blijf dan thuis.

● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

● Kom op tijd.

● Kerkgangers kunnen niet op hun oude plek zitten.

● Volg de aangewezen looproutes.

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.

● Volg de aanwijzingen op van coördinator en koster.

● Geen ontmoeting en consumptie na afloop.

● Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken

 

 

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen

   en bezoekwerk

 

    6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Vergaderingen worden gehouden in de Hoekstien en volgen hetzelfde protocol als de kerkzaal. Deelnemers zitten op anderhalve meter van elkaar. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt, alsmede de garderobe. De deelnemers komen de zaal binnen door de linker deur en verlaten de vergaderzaal door de deur rechts.

 

7 Plattegrond kerkzaal

Inhoud

 

1 Doel en functie van dit gebruiksplan   2       

1.1 Doelstelling in het algemeen

1.2 Functies van dit gebruiksplan

1.3 Fasering  

1.4 Algemene afspraken

2 Gebruik van het kerkgebouw   3

2.1 Diensten op een zondag  

2.2 Aanvangstijden voor verschillende diensten

2.3 Gebruik kerkzaal  

2.3.1 Plaatsing in de kerkzaal

2.3.2 Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

3 Concrete uitwerking   4

   3.1  Gerelateerd aan het gebouw

3.1.1 Routing

3.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

3.1.3 Garderobe

3.1.4 Toiletgebruik  

3.1.5 Reinigen en ventileren

3.2 Gerelateerd a3.2.2 Zang en muziek

3.2.3 Collecteren

3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting

4 Zitplaatsen   5

4.1 Ouderen en kwetsbare mensen

4.2 Taakomschrijvingen

4.2.1 Coördinator  

4.2.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger

4.2.3 Techniek

4.2.4 Tijdschema

5 Besluitvorming en communicatie   6

5.1 Besluitvorming  

5.2 Communicatie

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

7 Plattegrond kerkzaal   6